Nieuwe prijsindex voor commercieel vastgoed

De prijzen van commercieel vastgoed zijn tijdens de crisis veel harder gekelderd dan die van koopwoningen en herstellen zich ook een stuk langzamer. Dat blijkt uit een nieuwe prijsindex die de Amsterdam School of Real Estate (ASRE) en makelaars vereniging NVM Business vandaag presenteren.

NVM Business heeft de ASRE gevraagd om een representatieve Prijsindex voor Commercieel Vastgoed te construeren. Op basis van de beschikbare data van NVM Business en Strabo is een statistische methode gebruikt waarmee op nationaal niveau een representatieve index kan worden geconstrueerd voor winkels, kantoren en bedrijfsruimten. De ASRE streeft er naar om de komende jaren elk half jaar een update van de index te publiceren. Zo wordt een bijdrage te geleverd aan de door velen zo gewenste vergroting van de markttransparantie.

Sinds de crisis hebben onder andere de toezichthouders (DNB en AFM) buitengewone belangstelling voor transparantie van de markt voor commercieel vastgoed. In tegenstelling tot de woningmarkt beschikken de markten voor commercieel vastgoed nog niet over accurate indices die de prijsontwikkelingen monitoren. Er zijn de afgelopen jaren twee initiatieven geweest – van CBS en StiVAD – om te komen tot een index die rekening houdt met het heterogene karakter en het geringe aantal transacties in deze markt. De nieuwe index gebruikt de zogeheten hedonische methode. De onderliggende data zijn transacties tussen zowel beleggers als eigenaar-gebruikers.

anders dan woningmarkt

Een prijsindex meet de ‘temperatuur’ van de markt. Dit is met name van belang voor het verkrijgen van een macrobeeld van commercieel vastgoed ten behoeve van een beter inzicht in de economische ontwikkeling en de risico’s en stabiliteit van het financiële systeem. Hiermee is het dus ook van belang voor organisaties als CPB en verschillende ministeries. Voor de woningmarkt bestaan al langer representatieve indices. De NVM publiceert elke kwartaal een mediane prijsindex. Daarnaast publiceren het CBS en het Kadaster gezamenlijk een maandelijkse prijsindex voor bestaande koopwoningen. De mogelijkheden voor een index voor nieuwe koopwoningen worden verkend. Het zijn inmiddels belangrijke en niet meer weg te denken indicatoren voor het meten van de temperatuur van de woningmarkt.

Kantoren en winkelpanden zijn vaak beleggingsobjecten. ‘De prijzen zijn hierdoor sterker gekoppeld aan de grillen van de financiële markten dan bij koopwoningen’, zegt onderzoeker Edwin Buitelaar van ASRE. ‘Bij koopwoningen gaan eigendom en gebruik meestal hand in hand. Hierdoor is de prijsvorming minder volatiel.’ De prijzen op de commerciële markt herstellen zich ook langzamer omdat sprake is van overaanbod, zegt Buitelaar. Bijna 16% van de kantoren staat leeg, van de winkels ruim 9%. Op de woningmarkt is juist sprake van een groot tekort. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving moeten er tot 2050 nog tussen de 300.000 en 1,6 miljoen woningen worden gebouwd.

Bronnen en verdere informatie

De Prijsindex voor Commercieel Vastgoed is ontwikkeld door Edwin Buitelaar, Or Levkovich en Jan Rouwendal. Het artikel ‘Naar een prijsindex voor commercieel vastgoed : een verkenning van de mogelijkheden‘ is opgenomen in de ASRE Vastgoedbibliotheek. Het bevat ook een verantwoording van de methode, grafieken en data voor deze eerste index-publicatie.
Financieel Dagblad 1 september 2016;
ASRE Vastgoed bibliotheek;
StiVAD, St. Vastgoed data;
Strabo – marktonderzoek en vastgoedinformatie.

2017-10-02T12:34:57+00:00