Privacyverklaring 2017-11-28T16:52:27+00:00

PRIVACY STATEMENT / PRIVACYVERKLARING

1.IDENTITEIT

Over dit privacy statement

Dit is het Privacy Statement van Credit Linked Beheer B.V. (in dit statement “Credit Linked Beheer” genoemd). Credit Linked Beheer kan dit Privacy Statement aanpassen. De laatste wijziging was op 16 november 2017. De meest recente versie vindt u altijd op de website clbeheer.nl. Credit Linked Beheer B.V. is gevestigd te Soest (KvK 56583656) en beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen, zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht. Credit Linked Beheer is ingeschreven in het register van de Stichting Autoriteit Financiële Markten onder nummer 15001176.

Het kantooradres is:

  • Oostergracht 13-15, 3763 LX Soest
  • Postbus 3173, 3760 DD, Soest
  • Telefoonnummer: 085-2101719

U kunt ook contact opnemen via de website clbeheer.nl, onder Contact, of per e-mail naar info@clbeheer.nl

2.DOELEINDEN

Wat zijn persoonsgegevens?

Kortgezegd zijn persoonsgegevens alle gegevens die mogelijkerwijs iets kunnen zeggen over een bepaald persoon. Het betreft dus een hele brede categorie van gegevens. In de Wet bescherming persoonsgegevens staat in artikel 1 als definitie van persoonsgegeven: “elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare persoon”. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, of met onze Klantenservice belt. Ook als u één van de websites van Credit Linked Beheer bezoekt, verstrekt u in sommige gevallen persoonsgegevens. Dit kan zijn in de vorm van een IP-adres of een cookie.

Credit Linked Beheer zal u nooit vragen om persoonsgegevens van medische- of strafrechtelijke aard, of overige “bijzondere persoonsgegeven”. Gevoelige gegevens als iemands ras, godsdienst of gezondheid worden ook wel bijzondere persoonsgegevens genoemd. Deze zijn door de wetgever extra beschermd. Steeds vaker hebben klanten via e-mail, social media (Facebook, Twitter) of via de website contact met Credit Linked Beheer. Natuurlijk wordt ook nog veel informatie uitgewisseld in telefoongesprekken, brieven en formulieren. Het initiatief om contact te hebben kan bij u vandaan komen maar ook van Credit Linked Beheer. De persoonsgegevens die u daarbij aan ons doorgeeft, worden door Credit Linked Beheer verwerkt. Bijvoorbeeld om uw vragen te beantwoorden, aanbiedingen te doen of om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Waarom vragen wij om uw gegevens?
Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen verwerkt Credit Linked Beheer persoonsgegevens van relaties. Bijvoorbeeld voor het identificeren en verifiëren van onze klanten. Hiermee voldoet Credit Linked Beheer aan de wettelijke identificatieplicht. Iedere financiële instelling heeft deze identificatieplicht. Credit Linked Beheer verwerkt dus persoonsgegevens voornamelijk voor het aangaan en uitvoeren van contracten met klanten, zoals het aankopen van participaties en afwikkelen van dividendbetalingen. We hebben zorgvuldig vastgelegd hoe we dat doen.

We gebruiken uw gegevens daarnaast

  • om ons bestand van relaties te beheren;
  • om fraude te voorkomen en te bestrijden;
  • om statistisch onderzoek te doen; ook voor interne analyses en productontwikkeling. Hierdoor kunnen wij onze producten en diensten voor onze klanten verbeteren.
  • om u te informeren over andere producten en diensten, bij voorbeeld middels onze Nieuwsbrief. Als u geen prijs stelt op die informatie, kunt u ons dat laten weten. Wij blokkeren dan die informatieverstrekking.
3.GEBRUIK VAN COOKIES

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein bestand met gegevens dat op uw computer wordt opgeslagen als u een website voor het eerst bezoekt. Dankzij cookies hoeft u sommige informatie niet steeds opnieuw in te voeren als u een website opnieuw bezoekt. Credit Linked Beheer maakt op haar website(s) geen gebruik van cookies.

4.NIEUWSBRIEVEN

Welke informatie krijgt u over onze producten en diensten?

Als u deelneemt als participant in de fondsen van Credit Linked Beheer ontvangt u van ons periodieke informatie over de dividenduitkering en een jaarlijks overzicht. Maximaal twaalf keer per jaar verstuurt Credit Linked Beheer daarnaast de Nieuwsbrief Woningfondsen. Credit Linked Beheer publiceert de Nieuwsbrief in het kader van zorgvuldige dienstverlening. Deze wordt verzonden naar participanten en geïnteresseerden en bevat informatie die volgens Credit Linked Beheer relevant is voor een adequate beoordeling van de producten die worden aangeboden. Bij elke Nieuwsbrief staat een link waarmee u zich desgewenst kan afmelden. U kunt ons laten weten dat er geen persoonsgegevens van u mogen worden verwerkt in het kader van overige marketingactiviteiten. Credit Linked Beheer zal er dan voor zorgen dat u niet (langer) benaderd wordt met informatie of persoonlijke aanbiedingen.

5.INZAGE EN CORRECTIE

Welke persoonsgegevens van u zijn bij ons bekend?

Bent u participant in de fondsen van Credit Linked Beheer en wilt u zien welke persoonsgegevens van u daar bekend zijn? Dan kunt u gebruikmaken van uw “Recht van inzage”. Ook heeft u het “Recht van correctie” om gegevens te laten corrigeren als ze niet juist zijn. U kunt in beide gevallen schriftelijk contact opnemen. Stuurt u dan uw verzoek, met een kopie van een geldig paspoort, rijbewijs of ander identiteitsbewijs (bij rijbewijs en ID-kaart kopie van voor- én achterkant), naar het adres dat hierboven staat vermeld. Credit Linked Beheer is dan verplicht u binnen vier weken een overzicht van uw gegevens te leveren. Uw verzoek zal kosteloos worden behandeld.

6.BEVEILIGING

Hoe gaan we met uw persoonsgegevens om?
Credit Linked Beheer behandelt uw gegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk.

Zorgvuldig

Als we uw persoonsgegevens gebruiken, houden we ons aan de regels die hiervoor gelden zoals de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De Gedragscode is opgesteld voor banken en verzekeraars maar wordt onderschreven door een beleggingsinstelling als Credit Linked Beheer. Bij het opstellen van dit document wordt ook vooruitgelopen op de Algemene verordening gegevensverkeer. Deze opvolger van de Wbp is per 25 mei 2018 van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG zorgt onder meer voor versterking en uitbreiding van privacyrechten.

Veilig

Uw persoonsgegevens zijn bij Credit Linked Beheer in goede handen. Credit Linked Beheer zorgt ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn. In de bedrijfsprocessen en bij de inrichting van de IT-omgeving is de beveiliging van persoonsgegevens een constant punt van aandacht. Bij fraude of misbruik kan Credit Linked Beheer uw persoonsgegevens doorgeven aan politie en justitie.

Vertrouwelijk

Alle medewerkers van Credit Linked Beheer hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Dat betekent dat zij vertrouwelijk omgaan met uw gegevens. Alleen geautoriseerd personeel mag uw gegevens verwerken.

Bent u het niet met ons eens?

Dan horen wij dit graag. We willen u namelijk zo goed mogelijk helpen. Bent u niet tevreden over de manier waarop Credit Linked Beheer uw klacht oplost? Het streven is om elke klacht binnen twee weken te beantwoorden. Als geen adequate oplossing wordt bereikt, kan een geschillencommissie worden gevormd, bestaande uit: een door de klager aan te wijzen persoon, een door Credit Linked aan te wijzen persoon en een door beiden te benaderen derde. De klacht wordt na voorafgaand onderzoek behandeld in een hoorzitting. Credit Linked Beheer is niet aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFid).

Verder lezen

Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen

Wet bescherming persoonsgegevens

De rijksoverheid over identiteitscontrole door financiële instellingen en identiteitsfraude.